Het herstel van biodiversiteit bij stedelijk water.

Steeds meer heeft men het over biodiversiteit herstellen als doel an zich. Wat vroeger voor velen een onderwerp was over esthetiek, lees: “veelal de schoonheid van enkele in het oog springende soorten dieren of bloemen” of serieuze thematiek voorbehouden aan grote natuurgebieden, raakt heden ten dage steeds meer ingeburgerde gespreksstof.

De biodiversiteit is in de afgelopen 200 jaar in de meeste landen flink afgenomen. Nederland is daar geen uitzondering op. Aanvankelijk was het een teken van vooruitgang.

Bijvoorbeeld:
Minder muizen is meer graan.
Minder korenbloemen is meer graan.
Meer graan is meer geld en minder honger.
Bomen kappen was meer hout, meer brandstof en meer plaats voor graan dus nog meer geld en nog minder honger.

Dit patroon was lange tijd voor veel sectoren enkel maar vooruitgang en welvaart. Deze welvaart ging ten kosten van een andere welvaart, die van de biodiversiteit. Maar dat was toch niet erg?

Pas als iets (bijna) helemaal weg is valt op wat er niet meer is. Met een steeds groter wordende groep mensen wordt het gemis steeds groter en de gevolgen steeds kwalijker. Het verstoorde ecosysteem functioneert niet goed omdat systeem-kritische planten en dieren geen balans meer kunnen brengen of geheel niet meer kunnen overleven. Allerlei zekerheden en vanzelfsprekendheden functioneren niet meer. Plaagdieren en woekerende plantsoorten zijn daar een voorbeeld van. Daar hebben we decennia lang allerlei technische compensatie voor ontwikkeld wat nog meer welvaart bracht en nog meer druk uitoefende op onze leefomgeving en de biodiversiteit. Er wordt ingezien dat dit eindig is en bovendien is beheer van natuur en landschap veel duurder als de mens alle taken moet overnemen die voorheen door planten en dieren werden vervuld.

Ommekeer 2020: Biodiversiteit herstellen met het deltaplan biodiversiteit.

In 2020 start het deltaplan biodiversiteit. Dutch Water Tech gaat ook komende jaren weer diverse projecten doen die de biodiversiteit verhogen. Dat doen we immers al jaren maar gezien de druk die nu zelfs van rijksoverheid wordt uitgeoefend op alle overheden zullen we steeds meer projecten kunnen doen die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit.

biodiversiteit herstellen
biodiversiteit herstellen met waterplanten

Een deel van de opdrachtgevers doet iets aan de biodiversiteit ‚ “omdat het moet” een deel van de opdrachtgevers doet iets aan de biodiversiteit om dat het een prioriteit is binnen hun organisatie.

Er is nog een derde groep opdrachtgevers en die is bij Dutch Water Tech het grootst. Opdrachtgevers zoals gemeenten en waterschappen die met een heel ander probleem kampen dan biodiversiteit. In de uitwerking van de oplossing ontdekken we vaak dat niet enkel het probleem wordt opgelost, maar tegelijkertijd er een grote bijdrage wordt geleverd aan het toenemen van de biodiversiteit. Win-win dus!

Voorbeelden van deze problemen en de oplossingen die Dutch Water Tech kan bieden zijn:

  • Het tegengaan van afkalvende oevers door oevervegetatie die de taluds van de oevers vastleggen.
  • Het biologisch afbreken van slib door bacteriën waardoor zowel de waterbodem fauna als de daar op vestigende waterplanten opleven.
  • Waterkwaliteit vraagstukken die met actief biologisch waterbeheer worden opgelost en direct een uitbreiding zijn op de soortenrijkdom en de robuustheid van het watersysteem vergroten.
  • Unieke oeverplanten beschermingsproducten die bescherming bieden aan ontwikkelende vegetatie die normaal gesproken erg kwetsbaar waren voor vraatschade door eenden en ganzen.
  • Drijvend groen waarmee waterkwaliteit en esthetische kwaliteit wordt verbeterd en tevens een schuilplaats en voeding biedt voor macrofauna, amfibieën, vissen, vogels en zelfs reptielen zoals ringslangen.
  • Al dan niet tijdelijk inzetten van (inheemse) zoetwatermosselen om doorzicht van het water te bevorderen en blauwalgen ontwikkeling tegen te gaan. Het heldere water biedt waterplanten meer kansen tot ontwikkeling en tot grotere diepte. Daarmee neemt zowel de soortenrijkdom van de planten toe als wel het leefgebied van dieren die er van afhankelijk zijn.

Wilt u biodiversiteit herstellen binnen uw werkgebied? We helpen u er graag mee. Neemt u vooral contact met ons op!