Noot: dit project is uitgevoerd door Idrabel.

Kasteel Kruikenburg kent zijn oorsprong in de 12e eeuw en ontleent haar naam aan de uit steen gehouwen kruiken die op de verschillende torens van het kasteel stonden. Het kasteel is in de loop der eeuwen uitgebreid en versterkt en werd het bewoont door diverse families. Momenteel huist er een lagere school in kasteel Kruikenburg.

Rondom het kasteel is een grote vijver gesitueerd met een oppervlakte van ruim 15.000 m2. Er ligt veel slib in de vijver wat afkomstig is van bladval, vissen en het voeren van vissen en ganzen.

Waarom biologisch baggeren?

Kasteelvijver Kruikenburg

Zoals vele kasteelvijvers is deze vijver gesitueerd in een park. Dit betekent dat er een grote kans is op schade bij het werken met zwaar materieel. Het slib kan hier niet op locatie worden verwerkt waardoor hoge kosten zouden moeten worden gemaakt voor het afvoeren van het slib naar een geschikte locatie. Tevens wordt bij baggeren de waterbodem veel omgewoeld. Dit komt het watersysteem en de organismen in het water niet ten goede.

De aanpak met Bio-vase kent deze nadelen niet. Het slib wordt in het milieu zelf afgebroken op een wijze waarbij geen stinkende gassen worden veroorzaakt. Er is geen af te voeren slib, geen mechanisch materieel benodigd en daardoor geen enkele kans op schade aan de omgeving. Daarnaast zorgen de speciale micro-organismen voor een herstel van het natuurlijke evenwicht waardoor het water helderder zal worden en minder algen zal gaan bevatten.

Behandeling

De kasteelvijver van Kruikenburg is inmiddels voorzien van een tweede behandeling Bio-vase. De eerste behandeling is in het voorjaar van 2015 uitgevoerd, de tweede behandeling in het najaar van 2015.

Resultaten

Het project zal lopen tot de herfst van 2016. Echter, de voorlopige resultaten na 6 maanden laten reeds een flinke reductie zien. In deze korte periode is reeds 25 cm van de sliblaag gereduceerd.